Daima Güvenle...

Adel Gümrük Müşavirliği ve Lojistik A.Ş.
S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular

Gümrük ve Lojistik Hizmetleri

  Sıkça Sorulan Sorular
  Gümrük ve Lojistik Hizmetleri

  Pratik Bilgiler

  • ?GÜMRÜK MÜŞAVİRİ KİMDİR?

   Gümrük Müşaviri; Dış ticaret işlemlerinin yürütülmesinde sanayici, ihracatçı ve ithalatçılara müşavirlik hizmeti veren gümrük müşavirleri ülkemizde kanunla kurulmuş ilk mesleği icra etmektedirler.

    Gümrük müşavirlik mesleğinin konusu, 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin her türlü işlemlerin dolaylı temsilci sıfatıyla yürütülmesidir. Dolaylı temsil yoluyla eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin faaliyetler gümrük müşaviri aracılığıyla yürütülür.1909 yılından beri Türk ticaret hayatında bulunan ve müşterilerine gümrükleme ve lojistik hizmetleri yanında, danışmanlık hizmeti veren, dış ticaretin her aşamasında görev alan ve dış ticaret sektörüne yön veren gümrük müşavirleri ticaret ve gümrük işlemleri ile ilgili konularda yazılı görüş verebilir; hakemlik, bilirkişilik ve benzeri işleri yapabilir.

  • ?GÜMRÜKLEME NEDİR?

   Gümrükleme; Yabancı bir ülkeyle gerçekleştirilen dış ticaret faaliyetlerinde, ürün veya hizmetlerin gümrüklü sahalardan geçişi sırasında devletle olan ilişki ve işlemlerin yürütülmesi hizmetidir.

  • ?GÜMRÜK KANUNU NEDİR?

   Gümrük Kanunu; Dış ticaret işlemleri sırasında uyulması gereken kurallar bütünüdür.

  • ?İHRACAT NEDİR?

   İhracat; Bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. İhracatın diğer bir adı da dışsatımdır ve ithalatın karşıtı olarak da tanımlanabilir. Dış ticaret verilerinin en önemli başlıklarından biri olan ihracat, ithalatla beraber bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur.

  • ?İTHALAT NEDİR?

   İthalat; Yurt dışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır ve ihracatın karşıtı olarak da tanımlanabilir. Dış ticaret verilerinin en önemli başlıklarından biri olan ithalat, ihracatla beraber bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur.

  • ?ORDİNO NEDİR?

   Ordino; Bir poliçenin arkasına ciro edildiği kişiye ödenmesi için yazılan havale emridir, dış ticarette ise tüccarın gümrükteki malını teslim alabilmesi  için taşıyıcı firmadan yük konşimentosu karşılığında verilen havaledir.

  • ?DEMURAJ NEDİR?

   Demuraj; Dış ticaret işlemlerinde konteynerdeki yükün boşaltılması için alıcı (ithalatçı) ve satıcının (ihracatçı) yaptığı anlaşmayla belirlenen sürenin aşılması halinde, konteyner başına alıcı tarafından (navlun dışı) ödenen gecikme bedelidir.

  • ?ARDİYE NEDİR?

   Ardiye; Ticaret konu eşyasının saklandığı yer veya depo, böyle bir yerde saklanan eşya için ödenen ücrettir.

  • ?NAVLUN NEDİR?

   Navlun; Dış ticaret işlemlerinde herhangi bir ulaşım yolu ile (deniz yolu, kara yolu, hava yolu ve demir yolu) yapılan taşıma hizmetine ve taşıma hizmeti karşılığında ödenen bedele verilen genel isimdir.

  • ?A.TR BELGESİ NEDİR?

   A.TR Dolaşım Belgesi; Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşmasınca serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen belgedir.

  • ?EUR.1 BELGESİ NEDİR?

   EUR.1 Belgesi; EFTA (European Free Trade Association, Avrupa Serbest Bölge Birliği) ülkelerine, AKÇT (Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu) ve tarım ürünleri söz konusu olduğunda Avrupa Birliği’ne ve Türkiye’nin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığı ülkelere yapılan ihracatlarında gümrük indiriminden faydalanabilmek için düzenlenen belgedir.

  • ?MENŞE ŞAHADETNAMESİ NEDİR?

   Menşe Şahadetnamesi; Uluslararası ticarete konu olan ürünlerin menşesi üzerinde belirtilen belgelerdir. İhracatı yapan firmanın üyesi bulunduğu yerel ticaret ya da sanayi odalarınca onaylanan bir belgedir.

  • ?GÖZETİM UYGULAMASI NEDİR?

   Gözetim Uygulaması; Yerli üreticinin korunması ve ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla, eşyanın ithalatında üzerinden vergi hesaplanacak kıymetle ilgili, birim başına asgari bir fiyat belirlenmesi uygulamasıdır. Gözetim uygulaması; ilgili eşyanın kıymeti, belirlenen birim fiyatın altında kaldığı zaman devreye girer.

  • ?EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK NEDİR?

   Ek Mali Yükümlülük; Yerli üreticinin korunması ve ithalattan kaynaklanacak vergi kayıplarının önlenmesi amacıyla, işleme konu eşyanın ithalatı gümrük vergisi dışında benzer etki yaratan ek mali yükümlülük uygulamasına tabi tutulabilir. Gözetim Uygulaması gibi ek mali yükümlülük de ithalatı kısıtlayıcı önlemler arasında yer almaktadır.

  • ?İHRACATA BAŞLAMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

    Genel Vekaletname
    Vergi Dairenizden Vergi Mükellefiyet Yazısı
    Kuruluştan Günümüze Tüm Değişiklikler Dahil Ticaret Sicil Gazeteleri
    Şirket Müdürü İmza Sirküleri
    Ticaret veya Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
    Ticaret veya Sanayi Odası Kapasite Raporu
    Şirket Müdürü Nüfus Cüzdan Sureti

   Not ; Tüm evraklar orijinal veya noter tasdikli olmalıdır.

  • ?TESLİM ŞEKİLLERİ NELERDİR?

   teslimsekilleri

  • ?ÖDEME ŞEKİLLERİ NELERDİR?

   Uluslararası emtia ticareti uluslararası ödemelerin en büyük bölümünü teşkil etmektedir. Uluslararası ticarette satılan malların bedelleri konvertibl dövizlerle ödenir. Ödemeler uluslararası işlem yapan bankalar aracılığı ile yapılır. Mal bedelinin ödenmesini sağlayan çeşitli uluslararası ödeme şekilleri vardır.
   Ödeme şekillerinin bazıları daha çok alıcının, bazıları da daha çok satıcının yararına olduğunun mal bedelinin hangi ödeme şekline göre ödeneceği taraflar arasında yapılacak pazarlık ve varılacak anlaşma sonucunda belli olur.
   Genellikle mal bedeli ödemesinin sevkiyattan sonra yapılması tercih edilir. Ancak sipariş edilen malın üretilmesi için gerekli finansmanın oluşturulması eğer sözleşme hükümleri içinde yer alıyorsa mal bedelinin bir kısmı veya tamamı satıcıya peşin ödenir. Bu durumda satıcıya güvenilmesi veya garanti sağlanması gerekir.
   Satıcının mallar sevkedilir edilmez ödemenin yapılacağından emin olmak istemesine karşı alıcı da, satış sözleşmesinde kararlaştırılan nitelikteki malın belirlenen yerden süresi içinde sevk edilmesi ve malın gümrüklerden çekilebilmesi için belirli vesaikin gerekli süre içinde ibraz edilmesi halinde satıcıya ödemenin yapılmasını arzular.
   Keza satıcı, alıcının güvenilir ve mali durumunun güçlü olması karşısında satış konusu mala ait ödemenin sevkiyat yapıldıktan veya malın varışından sonra ibraz edeceği sevk vesaiki mukabilinde yapılmasına veyahut vadeli bir poliçenin kabulu karşılığında ödemenin belli bir süre sonra yapılmasına, ya da alıcı tarafından mal satıldıktan sonra ödemeye rıza gösterebilir.
   Uluslararası uygulamada kullanılan çeşitli ödeme sistemleri bu farklı isteklerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.
   Mal bedelinin hangi dövizle ve hangi ödeme şekline göre ödeneceği tarafların aralarında yaptıkları satış sözleşmelerinde kararlaştırılır.

   PEŞİN ÖDEME
   Alıcının, satış sözleşmesi konusu malları bedeli peşin olarak ödendiğinde kontrata uygun süre ve biçimde sevkedilmemesi halinde ilk talebinde ödemenin yapıldığı cins döviz üzerinden geri ödeneceğine dair taahhüdü veya onun hesabına hareket eden yabancı bir bankanın peşin ödeme garantisi mukabilinde, mallar henüz sevk edilmeden sipariş konusu mal bedelinin satıcıya ödettirme şeklidir. Genellikle özel sipariş üzerine üretilen malların satışında kullanılmaktadır.

   Peşin ödeme, en fazla ihracatçının yararına olan sattığı malın bedelinin hemen tahsilini sağlayan ithalatçının ödememe ihtimalini ortadan kaldıran ödeme şeklidir. Satıcının sermayesini uzun süre bağlı kalmaktan kurtarır.
   Bazı ülkeler kambiyo rejimleriyle, dövizlerin peşin olarak transferini ve ihracatın gerçekleşmemesi dolayısıyla dövizlerin geri iadesini özel kayıtlamalara tabi tutmuştur.

   AKREDİTİF (LETTER OF CREDİT)
   Akreditif bir bankanın şarta bağlı ödeme garantisi olarak tarif edilebilir.
   Akreditif bankanın ödeme taahhüdü ile satış bedelinin ödenmesini teminat altına alması ve finansman kolaylığı sağlaması itibariyle en fazla ihracatçıya yararlı bir ödeme şeklidir. Alıcı ve satıcı arasında çıkma olasılığı olan anlaşmazlıkları en aza indirmesi dolayısıyle uluslararası ticarette yaygın olarak kullanılmaktadır.
   Akreditif, alıcının bankasına verdiği talimata dayanarak o bankanın yabancı ülkedeki muhabiri aracılığı ile lehdara, belirlenen vesaikin saptanan süre içinde ibrazı karşılığında tarif edilen şekilde ödeme yapılacağına dair verdiği yazılı bir taahhüttür.
   Akreditifte ödeme mala veya hizmete değil sadece ibraz olunan vesaike istinaden yapıldığından bu ödeme şekline Vesikalı Kredi (Documentary Credit) de denilmektedir.
   Akreditiflerde en az 4 taraf vardır:
   i. Amir (Applicant): İthalatçı firma
   ii . Amir Banka (Issuing Bank): Akreditif açan banka
   iii . Lehdar (Beneficiary): Satıcı firma
   iv. İhbar/Teyit eden banka(Advising/Confirming Banks): Akreditifin açıldığını lehtara ihbar/teyit eden banka

  • ?ÖLÇÜ DEĞİŞİM TABLOSU

   olcumtablosu

  • ?KONTEYNER, VAGON, ARAÇ ÖLÇÜLERİ

   konteyner-vagon-arac-olcu

  • ?TAHLİLE TABİ EŞYA LİSTESİ

   TARİFE POZİSYONU

   EŞYANIN İSMİ

   04.01-04.06

   Pozisyon metinleri

   0409.00

   Tabi bal

   04.10

   Pozisyon metni

   1106.20.10.00.00

   Başka maddeler katılmış (denatüre)

   11.08

   Pozisyon metni

   12.08

   Pozisyon metni

   13. FASIL

   Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar

   15. FASIL

   Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar

   17. FASIL

   Şeker ve şeker mamulleri

   18. FASIL

   Pozisyon metinleri (18.01 hariç)

   19. FASIL

   Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri

   20.07, 20.08, 20.09

   Pozisyon metinleri

   21. FASIL

   Yenilen çeşitli gıda müstahzarları

   22.01

   Pozisyon metni

   22.02

   Pozisyon metni

   2205.90

   Pozisyon metni

   22.07

   Pozisyon metni

   22.08

   Pozisyon metni (Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar hariç)

   22.09

   Pozisyon metni

   23. FASIL

   Gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler (2309.10 hariç)

   25. FASIL

   Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar, kireçler ve çimento (25.03-25.05, 25.07, 25.09, 25.13-25.18 hariç)

   26.18-26.21

   Pozisyon metinleri

   27. FASIL

   Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar (27.01-27.05, 27.16 hariç)

   28. FASIL

   Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri

   29. FASIL

   Organik kimyasal ürünler

   3002.10.95.00.00

   İnsan menşeli olanlar

   3002.10.99.00.00

   Diğerleri

   3002.90.50

   Fermentler

   31. FASIL

   Gübreler

   32. FASIL

   Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikleri; macunlar; mürekkepler (32.13, 32.15 hariç)

   33. FASIL

   Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları (Perakende satılacak halde olması halinde 33.04-33.07 hariç)

   34. FASIL

   Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, “dişçi mumları” ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları. (34.01, 34.05, 34.06 hariç)

   35. FASIL

   Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler (3506.10 hariç)

   38. FASIL

   Muhtelif kimyasal maddeler (38.18, 38.22 hariç)

   39. FASIL

   Plastikler ve mamulleri (3917.40, 39.22-39.26 pozisyonlarında yer alanlar hariç)

   40.01-40.08

   Pozisyon metinleri

   41.15

   Pozisyon metni

   44.05, 44.10, 44.11

   Pozisyon metinleri

   47. FASIL

   Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) (47.07 hariç)

   48.01, 48.02, 48.04, 48.05 48.10, 48.11

   Pozisyon metinleri

   50.04-50.07

   Pozisyon metinleri

   51.06-51.13

   Pozisyon metinleri

   52. FASIL

   Pamuk (52.01, 52.02 hariç)

   53. FASIL

   Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat (53.01-53.05 hariç)

   54. FASIL

   Sentetik ve suni filamentler

   55. FASIL

   Sentetik ve suni devamsız lifler.

   56.02-56.05, 56.07

   Pozisyon metinleri

   58. FASIL

   Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler

   59. FASIL

   Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya (59.01, 59.04, 59.05, 59.08-59.10 hariç)

   60. FASIL

   Örme eşya

   68.06, 68.14, 68.15

   Pozisyon metinleri

   69.02, 69.03, 69.07, 69.08

   Pozisyon metinleri

   70. FASIL

   Cam ve cam eşya (70.01, 70.02, 70.06-70.11, 70.14, 70.16 hariç)

   71. FASIL

   Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar (71.01-71.06, 71.16-71.18 hariç)

   72. FASIL

   Demir ve çelik

   73.04-73.06

   Pozisyon metinleri

   74. FASIL

   Bakır ve bakırdan eşya (74.15-74.19 hariç)

   75. FASIL

   Nikel ve nikelden eşya

   76. FASIL

   Alüminyum ve alüminyumdan eşya (76.08-76.16 hariç)

   78. FASIL

   Kurşun ve kurşundan eşya (7806.00.50.00.00 hariç)

   79. FASIL

   Çinko ve çinkodan eşya (7907.00.10.00.00 hariç)

   80. FASIL

   Kalay ve kalaydan eşya (8007.00.50 hariç)

   81. FASIL

   Diğer adi metaller; sermetler, bunlardan eşya

   9001.40, 9001.50

   Pozisyon metinleri

  • ?ANTREPO NEDİR?

   Türkiye’ye girmesi veya transit geçirilmesi yasak olmayan ithalat ve transit işlemi için gelen yabancı menşeili eşya ile çıkış hükmündeki, ihracat ve yeniden ihracat için gelen eşyanın konulduğu gümrükçe belirlenmiş şartlara tabii ve gümrüğün denetimi altındaki depolardır.

  • ?AKTARMA NEDİR?

   Yabancı bir ülkeden gelerek bir Türk limanına çıkarılan eşyanın, vergileri ödenmeksizin ve muafiyete tabi olmaksızın denizden başka bir yabancı liman ya da Türk limanına sevk edilmesidir.

  • ?ANTİ-DAMPİNG VERGİSİ NEDİR?

   Dış ticarette damping yaparak haksız rekabete neden olan ülke ve firmaların mallarına karşılık olarak uygulanan vergi.

  • ?ASIL MANİFESTO NEDİR?

   Konşimentolara göre gemide tutulan yük defteri ve mahreç limanlardaki yetkili mercilerce tasdik edilmiş, eşyanın cinsi, kapların adedi, marka ve numaralarını ve zorunlu diğer bilgileri içeren belgelerdir.

  • ?AVARYA NEDİR?

   Deniz taşımacılığında gemi ya da yükün gördüğü zarar ve gemi, yük sahiplerine ilgili sigortaya düşen paydır.

  • ?AKÇT (AVRUPA KÖMÜR ÇELİK TOPLULUĞU NEDİR?

   2.Dünya Savaşı sonrası, 1951 yılında, Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, İtalya ve Hollanda’dan oluşan 6 üye tarafından kömür ve çeliğin barışçıl amaçlarla kullanılmasını ve topluluk üyesi ülkelerde serbest dolaşımını sağlamak amacıyla kurulan topluluktur.

   Eşya, hizmet, sermaye ve işgücünün serbest dolaşımını amaçlayan Avrupa Birliği’nin temellerini oluşturur.

  • ?AVRUPA TOPLULUKLARI ENTEGRE TARİFESİ (TARIC) NEDİR?

   Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi ülkelere yapılan uluslararası ticarette kullanılan vergi ve tarife sistemidir.

  • ?AYRINTILI FATURA NEDİR?

   Kıymetleri üzerinden vergiye tabi, birden fazla kap içinde gelen, çeşitli cins ve kıymetteki eşyanın her kapta aynı cins ve kıymette ne miktarda eşya olduğunu gösteren, satıcı veya gönderici tarafından düzenlenen belgedir.

  • ?BAĞLAYICI TARİFE BİLGİSİ NEDİR?

   Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlık ve Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri’nce verilen idari karardır.

   BTB verildiği tarihten itibaren 6 yıl geçerlidir.

  • ?BAĞLAYICI MENŞE BİLGİSİ NEDİR?

   Kişinin yazılı talebi üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve eşyanın tercihli veya tercihli olmayan menşeinin tespitine ilişkin idari kararlardır.

   BMB verildiği tarihten itibaren 3 yıl geçerlidir.

  • ?BAĞLI MUAMELE NEDİR?

   İkiden fazla taraf arasında yapılan takas işlemidir.

  • ?BANDROL NEDİR?

    Eşya ile ilgili devlet tarafından vergi alındığını gösteren etikettir.

  • ?BASİTLEŞTİRİLMİŞ USÜL NEDİR?

   Gümrük işlemlerinde eksik belge ile beyan, sonradan kontrol gibi kolaylıklar sağlayarak, formalitelerin basitleştirilmesi amacıyla, belirlenen şartlara bağlı uygulamalardır.

  • ?BASEL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

   Tehlikeli atıkların Sınır Ötesi Taşınması ve Bertarafının Kontrolüne ilişkin, Türkiye’nin 1994 yılında taraf olduğu sözleşmedir.

  • ?BEDELSİZ İHRACAT NEDİR?

   2008/12 sayılı Bedelsiz İhracat Tebliği ile usul ve esasları belirlenen, tebliğ kapsamı düzenlenen, karşılığında ödeme olmaksızın yurtdışına eşya gönderilmesidir.

  • ?BEYAN NEDİR?

   Yurda girecek veya çıkacak eşyanın söz veya yazı ile ilgili gümrüğe bildirilmesidir.

  • ?BEYANNAME /TEK TİP GÜMRÜK BEYANNAMESİ/DECLARATİON FORM NEDİR?

   Gümrük rejimlerinin yazılı beyanı için kullanılan ve rejimlere uygun olarak 3 ya da 4 nüsha kullanılan, toplam 8 nüshadan oluşan belgelerdir.

  • ?BEYAN SAHİBİ NEDİR?

   Gümrük Mevzuatı uyarınca beyanda bulunan veya adına beyanda bulunulan kişi ve kuruluşlardır.

  • ?BEYANIN BAĞLAYICI OLMASI NEDİR?

   Gümrük İdarelerince tescil edilen beyannamelerin, eşyaya karşılık gelen vergi, resim ve para cezalarından dolayı taahhüt niteliğinde olduğu kabul edilerek mükelleflerin ilgili bilgilerden sorumlu olmasıdır.

  • ?BİLGİ TALEBİ NEDİR?

   Kişiler tarafından Gümrük Müsteşarlığı’ndan gümrük mevzuatının uygulanmasına ilişkin yapılan yazılı bilgi başvurusudur.

  • ?BRÜT AĞIRLIK NEDİR?

   Eşyaların tüm iç ve dış ambalajları ile birlikte oluşturduğu toplam ağırlıktır.

  • ?BUNKER NEDİR?

   Gemilere kumanya, yağ ve yakıt vermek üzere kurulmuş firmalardır.

  • ?CE İŞARETİ NEDİR?

   Bir ürünün AB tarafından hazırlanan, ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık, emniyet ve çevre koşulları mevzuat ve düzenlemelerine uygunluğunu gösteren işaret.

  • ?CİRO NEDİR?

   Bono, çek, poliçe gibi belgelerin başkasına devredilmesi için arkasının imzalanmasıdır.

  • ?ÇAPRAZ MENŞE KÜMÜLASYONU NEDİR?

   Aralarında anlaşma bulunan ikiden fazla ülke menşeli eşyaların, bu ülkelerden herhangi birinde başka bir eşyanın üretimde kullanılması halinde son ürünün üretildiği ülke menşeli olarak işlem görmesine izin verilmesidir.

  • ?CHARTER SÖZLEŞMESİ NEDİR?

   Deniz ticaretinde kiracı ve kiralayan arasında düzenlenen, eşyanın taşındığı araç ve sefer bilgilerini, taşıma şartlarını içeren sözleşmedir.

  • ?DAHİLDE İŞLEME NEDİR?

   İthal edilen hammadde ve yardımcı maddelerin, vergi ve diğer mali yükümlülüklerinin, teminata bağlanarak ihracat eşyası bünyesinde kullanılmasıdır.

  • ?DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ NEDİR?

   Ekonomi Bakanlığı tarafından, belirlenen şartlara uygun firmaların , dahilde işleme kapsamında eşya ithalatı yapabilmelerini sağlayan belgedir.

  • ?DAHİLDE İŞLEME REJİMİ NEDİR?

   Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde işleme faaliyetine tabi tutulmak üzere geçici ithal edilmesi ve işleme faaliyeti sonrası elde edilen işlem görmüş ürünün yeniden ihraç edilmesi esasına dayanan ekonomik etkili gümrük rejimidir.

  • ?DAMGA VERGİSİ NEDİR?

   Gerçek ve tüzel kişiler arasında düzenlenen, sözleşme ve resmi belgelerden, belirlenen oranlarda alınan vergidir.

  • ?DAMPİNG NEDİR?

   İhracatçı firmanın malını dış piyasada, iç piyasada sattığından daha düşük fiyatla satmasıdır.

  • ?DARA NEDİR?

   Eşyanın net ve brüt ağırlıkları arasındaki farkı ifade eder.

  • ?DEMURAJ NEDİR?

   Dış ticaret taşımacılığında eşyanın araçtan boşaltılması için verilen sürenin aşılması halinde ödenen gecikme bedelidir.

  • ?DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ NEDİR?

   İhracatın geliştirilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler çerçevesinde, ilgili mali ve idari şartları taşıyan, bir önceki yıl belirli bir ihracat rakamına ulaşmış firmalara verilen, çeşitli uygulamalarda sağlanan ayrıcalıklardan yararlanılmasını sağlayan statüdür.

  • ?DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON NEDİR?

   İthalat ve ihracatın iyileştirmenin sağlanabilmesi için tarafların katkı ve işbirliği ile belirli teknik kurallar konulması, bu kuralların uygulanması ile uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme işlemidir.

  • ?DOĞRUDAN TEMSİL NEDİR?

   Gümrük Kanun ve Yönetmeliklerine uygun olarak gerçek ya da tüzel kişinin kendi adına ve hesabına hareket etmesidir.

  • ?DOLAYLI TEMSİL NEDİR?

   Gümrük Kanun ve Yönetmeliklerine uygun olarak kişinin kendi adına ve başkası hesabına hareket etmesidir.

  • ?DÖKME EŞYA NEDİR?

   Maden cevheri, mineraller, hurda demir, kömür, hububat, hayvan yemi, küspe, çimento, kilinker, ponza, suni gübre, mucur, gibi ambalajlanmamış ve genellikle yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektiren her türlü gaz, sıvı ve katı maddeleri ifade eder.

  • ?DÖVİZ NEDİR?

   Yabancı parayı temsil eden çek, poliçe gibi belgelerdir. Dilimizde yabancı ülke parası anlamını taşır.

  • ?DÖVİZ KURU NEDİR?

   Bir ülke parasının diğer ülke parası karşısındaki değeridir.

  • ?E İŞARETİ NEDİR?

   Cenevre Anlaşması kapsamında araçların, Avrupa Birliği karayollarında taşıması gereken şartları gösteren işaretlemedir.

   Otomotiv ürünlerinin ilgili AB şartlarına uygunluğunu gösterir işarettir.

  • ?EDİ ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİMİ NEDİR?

   Farklı kuruluşlardaki uygulamalar arasında yapısal veri değişiminin kağıt belge olmaksızın bilgisayar ortamında gerçekleştirilmesidir.

  • ?EFTA AVRUPA SERBEST TİCARET BÖLGESİ NEDİR?

   Avrupa Birliği’ne alternatif olarak dört ülkenin kurduğu birliktir. Kurucularının bir kısmı AB ne katılmıştır. Norveç, İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn aktif üyelerdir.

  • ?EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK NEDİR?

   Dış ticaret işlemlerinde yerli üreticinin korunması amacıyla, işleme tabi ithalat eşyasının gümrük vergileri dışında alınan vergilerdir. İthalatı Kısıtlayıcı önlemler arasındadır.

  • ?EK TAHAKKUK NEDİR?

   Eksik alınan gümrük vergi ve resimlerinin, gümrük mevzuatı uyarınca fiili ithalat işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 3 yıl içinde ilgilisinden talep edilmesidir.

  • ?EKSPERTİZ RAPORU NEDİR?

   Gümrük mevzuatı uygulanması sırasında eşyanın özellikleri hakkında belirlenen kuruluşların tespitlerini içeren Gümrük uygulamalarında esas alınan rapor.

  • ?EKSİK BELGELERLE BEYAN NEDİR?

   Beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bir yada birkaçı olmaksızın basitleştirilmiş usul kapsamında yapılan beyandır.

  • ?ELLEÇLEME NEDİR?

   Gümrük denetimi altındaki eşyanın asli nitelikleri değişmeden istiflenmesi, yerinin veya kaplarının değiştirilmesi, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması gibi işlemlere tabi tutulması.

  • ?EŞYANIN MİLLİLEŞMESİ NEDİR?

   Yabancı eşyanın giriş rejimi dahilinde gümrük vergi ve resimlerinin ödenmesi suretiyle Türkiye Gümrük Bölgesi’nde serbest dolaşıma girmesi.

  • ?EŞYANIN GÜMRÜKÇE ONAYLANMIŞ İŞLEM YA DA KULLANIMA TABİ TUTULMASI NEDİR?

   Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, serbest bölgeye alınması, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına yeniden ihracı, imhası veya gümrüğe terk edilmesi anlamına gelir.

  • ?FACTORİNG NEDİR?

   İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının bir sözleşme kapsamında satın alınarak, ihracatçının riskinin düşürülmesini sağlayan uygulamadır.

  • ?FCL NEDİR?

   Bir konteyner için yüklenebilecek maksimum yüklemedir.

  • ?FEU NEDİR?

   40 feet’lik, deniz taşımacılığında yoğun olarak kullanılan konteyneri tanımlar.

  • ?FİNANSAL KİRALAMA NEDİR?

   Yatırım malzemelerinin banka yada finans kuruluşu tarafından belirlenen kira sözleşmesi kapsamında mülkiyetinin satın alınarak, sözleşme sonunda ithalatçıya devralınması uygulamasıdır.

  • ?FİZİKİ MUAYENE NEDİR?

   Eşyanın gümrük memurları ve muayeneye yetkili diğer memurlar tarafından fiziksel özelliklerine göre yapılan kontrolüdür.

  • ?FORFAİTİNG NEDİR?

   İhracattan doğan vadesi gelmemiş alacakların banka yada finans kuruluşunca satın alınmasıdır.

  • ?FORWARDER NEDİR?

   Uluslar arası taşımacılıkta, nakliye organizasyonu, nakliye gümrükleme işlemleri, sigorta gibi operasyonları gerçekleştiren nakliye acentesidir.

  • ?GABARİ NEDİR?

   Araçların karayolu taşımacılık kurallarına uygun olarak seyrini amaçlayan, uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüleridir.

  • ?GECİKME FAİZİ NEDİR?

   Dava konusu olmaksızın kesinleşmiş vergilere, normal vade tarihinden sonra ödenmesi halinde, vade ile ödendiği tarih arasında gecikme zammı oranında uygulanan faizdir.

  • ?GEÇİCİ KABUL NEDİR?

   Hammadde, mamul, yarı mamul maddelerin ithal edilerek ihraç eşya bünyesinde tamamlayıcı, değerlendirici, değiştirici amaçlarla kullanılmak üzere yurda getirilmesidir.

  • ?GENELGE NEDİR?

   Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklerin uygulanmasını açıklamak, belirli bir konuda açıklayıcı bilgi vermek üzere yetkili idareler tarafından ilgili kurum ve kişilere gönderilen yazı.

  • ?GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ NEDİR?

   Gelişmiş ülkeler tarafından, gelişmekte olan veya az gelişmiş ülkelerden yapılan sanayi malı ithalatına tek taraflı olarak tarife indirimi uygulanmasıdır.

  • ?GERİ GELEN EŞYA NEDİR?

   Gümrük mevzuatı uyarınca ihraç edilen eşyanın veya boyanmak, tamir edilmek gibi çeşitli nedenlerle geçici ihracatı yapılan eşyaların, geçici olarak yurtdışına çıkan yolcu ve yük araçlarının Türkiye’ye geri gelmesini ifade eder.

  • ?GERİ ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

   Giriş rejimine tabii tutularak her türlü vergisi ödenerek millileştirilmiş eşyanın kullanılması ile üretilen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı halinde ithalatta alınan vergilerin geri ödenmesidir.

  • ?GİRİŞ GÜMRÜK İDARESİ NEDİR?

   Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği, sadece risk analizine dayalı giriş kontrollerinin yapıldığı, ithalat gümrük işlemlerinin yapılmadığı gümrük idaresidir.

  • ?GLOBAL TEMİNAT NEDİR?

   Uluslar arası Nakliyeciler Derneği (UND) VE Gümrük Müsteşarlığı arasındaki protokol uyarınca C2 belgesi kapsamında, adi transit uygulaması çerçevesinde yapılan konteynerli veya konteynersiz karayolu taşımacılığında eşyaların gümrük vergi ve resimleri toplamı için her yıl yeniden belirlenen tutarlarda alınan teminattır.

  • ?GÖTÜRÜ TEMİNAT NEDİR?

   BİLGE sistemi çerçevesinde gümrük işlemleri yürütülen gümrük idarelerinde teminat alınması gereken birden fazla işlem için alınan ve herhangi bir düşüm yapılmaksızın 1 yıl süreyle kullanılan teminattır.

  • ?GRUPAJ NEDİR?

   Küçük miktardaki eşyanın bir araya getirilerek aynı konşimento altında taşınmasıdır.

  • ?GÜMRÜK BEYANI NEDİR?

   Belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması talebidir.

  • ?GÜMRÜK BÖLGESİ NEDİR?

   Türkiye Cumhuriyeti sınırları, karasuları, iç suları ve hava sahasını da içeren Bölge’dir. Serbest Bölgeler Türkiye Gümrük Bölgesi dışındadır.

  • ?GÜMRÜK HATTI NEDİR?

   Türkiye siyasi sınırlarıdır.

  • ?GÜMRÜK MÜŞAVİRİ NEDİR?

   Gümrük Kanunu çerçevesinde dış ticaret işlemlerini gümrüklerde ithalatçı ve ihracatçılar adına dolaylı temsil yoluyla yürüten ve sonuçlandıran, kendilerine Müsteşarlıkça Gümrük Müşavirliği belgesi verilen meslek mensuplarıdır.

  • ?GÜMRÜK STATÜSÜ NEDİR?

   Eşyanın Türkiye’de serbest dolaşımda bulunup bulunmamasıdır.

  • ?GÜMRÜK TARİFE CETVELİ NEDİR?

   Uluslar arası ticarete konu eşyaların Türkiye’de sınıflandırılması için Bakanlar Kurulu’nca kabul edilen, Armonize Sistem Nomanklatürü’ ne uygun olarak düzenlenen, 12 rakamlı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ile eşyaların ifade edildiği sistemdir.

  • ?GÜMRÜK TARİFELERİ VE TİCARET GENEL ANLAŞMASI (GATT) NEDİR?

   1947’de Dünya Ticaretinin önündeki engellerin zamanla kaldırılmasını ve ticaretin gelişmesini hedefleyen anlaşma.

  • ?GÜMRÜK VERGİSİ NEDİR?

    İthal ve ihracata konu eşyadan ulusal mevzuata uygun olarak alınan vergi.

  • ?GÜMRÜK VERİ AMBARI SİSTEMİ (GÜVAS)

   T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan, Türkiye geneli Gümrük İdareleri’nde işleme giren tüm ithalat, ihracat, transit, tarife, kıymet ve kaçakçılık gibi verilerin bir merkezde toplanarak, analiz edildiği sistemdir.

  • ?GÜMRÜKLENMİŞ BEDEL NEDİR?

   Eşyanın gümrük kıymetine bütün gümrük vergi ve resimlerinin eklenmesi ile ulaşılan değerdir.

  • ?GÜMRÜKLENMİŞ PİYASA DEĞERİ NEDİR?

   Eşyanın bütün gümrük vergi ve resimleri ödendikten sonra piyasada ulaştığı değerdir.

  • ?GÜMRÜKLÜ SAHA NEDİR?

   Giriş ve çıkışları gümrük muhafaza tarafından kontrol altında tutulan, gümrük denetlemesinden geçmemiş eşya ve kişilerin bulunduğu, gümrük denetimi için yapılmış alanlar.

  • ?HAKSIZ REKABET NEDİR?

   Rekabetin, iyi niyet kurallarına aykırı hareket ve yanıltıcı davranışlarla kötüye kullanılması ve bu yolla bir kişi veya kuruluş veya ülkenin zarara uğraması, zarara uğrama tehlikesinin doğması.

  • ?HARİÇTE İŞLEME NEDİR?

   Serbest dolaşımdaki eşyanın gümrük bölgesi dışına geçici olarak ihraç edilip, işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünün tam veya kısmi muafiyetten yarar.

  • ?(IATA) ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIĞI BİRLİĞİ NEDİR?

   Havayoluyla yolcu ve eşya taşımacılığının belirlenen kurallar çerçevesinde güvenli, ekonomik olarak sürdürülmesini hedefleyen, dünya genelinde 140 ülkeden havayolu şirketlerinin üye olduğu kurumdur.

  • ?İDARİ KARAR NEDİR?

   Gümrük İdareleri’nin gümrük mevzuatı kapsamında belirli bir konuda bir veya daha fazla kişi üzerinde hukuki sonuç doğuracak idari yazışmalarıdır.

  • ?İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER NEDİR?

   Eşyanın yurtdışına gönderilmesi dışında, Dahilde işleme kapsamı, Türkiye’de yerleşik kurumların yurt içinden yaptıkları teslimler gibi bazı yurtiçi satış ve teslimler ihracat hükmündedir.

  • ?İHTİSAS GÜMRÜĞÜ NEDİR?

   Genel işlemler dışında; Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen bazı eşyanın gümrük işlemlerinin yapıldığı ve bu eşyanın muayenesi için gerekli özel şartları taşıyan gümrük idareleridir.

  • ?İKAME MAL NEDİR?

   Aynı fonksiyonu gördükleri için, birbirleri yerine kullanılabilen, birinin fiyatlarında olan değişmenin diğerlerine olan talebi etkilediği mallardır.

  • ?İKİNCİ MUAYENE NEDİR?

   Gümrük işlemlerinin her aşamasında denetlemeye yetkili Gümrük Görevlilerince muayenesi yapılmış ve işlemleri tamamlanmış giriş, çıkış, transit ve aktarma eşyasının ikinci defa muayene edilmesidir.

  • ?İKİNCİ TAHLİL NEDİR?

   Gümrük Laboratuvarlarında yapılan tahlil sonuçlarına belirlenen süre içerisinde yapılan itiraz sonucu, ilk tahlilden kalan örnekler üzerinden eşyanın yeniden tahlile tabi tutulmasıdır.

  • ?INCOTERMS NEDİR?

   Uluslar arası Ticaret Odası tarafından uluslar arası ticaretin düzenlenmesi amacıyla düzenlenen, kullanılması sözleşmeyle belirlenen kurallardır.

  • ?İNTAÇ/FİİLİ İHRAÇ TARİHİ NEDİR?

   Eşyasının karayolu ve demiryolu ile yapılan taşımalarda Türkiye Gümrük Hattı’ndan çıktığı, hava ve denizyolu taşımalarında aracın yurtdışına çıkmak üzere limandan ayrıldığı, Serbest Bölge’ye girdiği tarihi ifade eder.

  • ?İRSALİYE NEDİR?

   Eşya taşınması sırasında eşya beraberi bulunması zorunlu, eşya bilgileri ve teslim detayını içeren belgedir.

  • ?İTHAL EŞYASININ GÜMRÜK KIYMETİ NEDİR?

   Ad valorem sisteme göre gümrük vergilerine temel oluşturan eşya değeridir.

  • ?İTHALATTA GÖZETİM ÖNLEMİ NEDİR?

   Bir eşyanın ithalatının yerli üretim için zarar oluşturması ihtimaline karşı alınan önlemlerdir.

  • ?İTİRAZ NEDİR?

   Gümrük İdaresi’nin aldığı idari kararlar, vergi tahakkukları veya ceza kararlarının iptali veya değiştirilmesi için belirlenen sürede ilgili makama yapılan başvurulardır.

    

  • ?İZAHNAME NEDİR?

   Armonize Sistem’in sistematiğini takip ederek, her pozisyon için gerekli olan, eşyanın görünüş, özellik, üretim yöntemi ve kullanım alanı bilgilerini içeren Armonize Sistem Nomanklatörü’nün ekidir.

  • ?KABOTAJ NEDİR?

   Denizyolu ve limanlar arasında yük ve yolcu taşıma hakkıdır.

  • ?KAP NEDİR?

   Eşyanın taşınması ve saklanması için, içine konulduğu torba, çuval, sandık, çanta, gibi ambalajlar.

  • ?KATMA DEĞER VERGİSİ NEDİR?

   3065 sayılı Kanun gereğince her çeşit eşya ve hizmet ithali ile yurtiçi satış ve teslimi üzerinden alınan dolaylı vergi.

  • ?KAYDA BAĞLI İHRACAT NEDİR?

   Belirlenen eşyalar için, Gümrük Beyannamesi’nin Gümrük tescil işleminden önce İhracatçı Birlikleri’nce kayda alınması gereken ihracat şeklidir.

  • ?KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU NEDİR?

   Ülkemiz kaynaklarının verimli kullanımına katkı sağlamak, ülke ekonomisi için öncelikli sektör ve yatırımlarda kullanmak amacıyla, vadeli ve mal mukabili ödemelerde mal bedeli üzerinden belirlenen oranda alınan fon.

  • ?KIYMET NEDİR?

   İthal eşyasının GATT kapsamı yönetmelik hükümlerince tespit edilen kıymetidir.

  • ?KİMYAGERLİK NUMUNE NEDİR?

   Tahlil, muayene ve benzeri işlemlerde kullanılmak üzere usulüne uygun olarak alınan ve eşyayı temsil eden parça.

  • ?KOMBİNE NOMANKLATÖR KODU DENİR?

   Armonize sistem kodunu oluşturan 6 rakama, AB ülkeleri ticaret istatistiklerinin takibi amacıyla 7.-8. rakamların eklenmesi ile oluşturulan ifadedir.

  • ?KNOW-HOW NEDİR?

   Bir işletmenin geliştirdiği ve sahip olduğu, üretim yöntemlerinin yada teknolojisi, işletme yönetimiyle ilgili bilgi birikimi.

  • ?KONŞİMENTO NEDİR ?

   Gemi , kaptanı, sahibi veya acenteleri tarafından düzenlenen ve eşyanın teslim alınarak, kararlaştırıldığı şekilde teslim edileceğini ve taşıma koşullarını belirleyen, eşyanın mülkiyetini temsil eden kıymetli belgedir.

  • ?KONSİNYE İHRACAT NEDİR?

   Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyoncu, şube ve temsilciliklere eşya ihracat edilmesi.

  • ?KONTEYNER NEDİR?

   Eşya ve gereçlerin başka araçlar yardımıyla taşınması amacıyla, uluslararası belirlenmiş standart ölçülerde, alüminyum, ahşap, çelik kullanımı ile üretilmiş, yükleme, boşaltma, ambalajlama ve depolama kolaylığı sağlayan kaplardır.

  • ?KONTROL BELGESİ NEDİR?

   İlgili mevzuat çerçevesinde, yetkili kamu kurum ve kuruluşunca düzenlenen ve ithalat, ihracat aşamasında bir eşyanın ilgili standarda uygunluğunu gösteren belge.

  • ?KOTA NEDİR?

   Dış Ticarette miktar ve diğer sınırlamaların konulması halinde bir takvim yılı içinde veya belirlenen dönemde yapılmasına izin verilen miktar veya değer.

  • ?KUR FARKI NEDİR?

   Döviz kurlarında değişme dolayısıyla ulusal para cinsinden yapılacak ödemelerde ortaya çıkan fark.

  • ?KÜŞAT NEDİR?

   Eşya sahiplerinin, beyanname düzenlenmeden önce eşyalarını muayene etme, numune alma ve tartma hakkıdır.

  • ?LİSANS NEDİR?

   Ülke ekonomisi, iç ve dış piyasa şartları ve satışın yapılacağı piyasanın Türkiye ile olan ticari, ekonomik ilişkileri doğrultusunda Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen izin.

  • ?LCL NEDİR?

   Bir konteyner için yüklenebilecek maksimumdan az yüklemedir.

  • ?LOJİSTİK NEDİR?

   Hammadde, yarı mamul, mamul tüm ürünler ve ilgili bilgilerin üretim noktasının başından tüketim noktasına kadar, tüm gereksinimlerle etkin bir şekilde taşınması, depolanması ve ilgili süreçlerin planlanması, uygulama ve kontrol edilmesidir.

  • ?MAHRECE İADE NEDİR?

   Siparişe uygun olmaması ve arızalı olması gibi nedenlerle alıcısı tarafından kabul edilmeyen eşyaların geri gönderilmesi.

  • ?MATRAH NEDİR?

    Bir verginin miktarını belirlemek için esas alınan değer.

  • ?MENŞE NEDİR?

   Eşyanın ekonomik kimliğidir.

  • ?MENŞE KURALI NEDİR?

   Ulusal ve uluslar arası anlaşmalarla belirlenmiş kurallar temel alınarak geliştirilmiş ve bir ülke tarafından eşyanın menşeini belirlemek amacıyla kullanılan özel düzenlemelerdir.

  • ?MENŞE KÜMÜLASYONU NEDİR?

   Anlaşma ile taraf ülkelerden biri menşeili eşyanın, diğer tarafın menşe statüsünü kazanabilmesi için yeterli bir işleme tabi tutulması zorunluluğunun kaldırılmasıdır.

  • ?MUAYENE NEDİR?

   Eşyanın beyana uygunluğunun denetlenmesi amacıyla gümrük yetkililerinin fiziki muayenesi veya laboratuarca yapılan tahlillerdir.

  • ?MULTİMODAL NAKLİYE NEDİR?

   Yüklerin taşınması sırasında birden farklı taşıma aracı ve taşıma türü kullanılarak yapılan nakliyedir.

  • ?MÜCBİR SEBEP NEDİR?

   Önceden göz önüne alınmasına ve bunun sonucu olarak ortadan kaldırılmasına olanak bulunmayan ve dış bir etkiden kaynaklanan olay.

  • ?MÜKELLEFİYET NEDİR?

   Türkiye Gümrük Hattı’ndan geçen ve eşya geçiren herkes Gümrük Kanunu ve ilgili Tüzük, Kararname, Yönetmelik hükümlerine uyma zorunluluğuna denir.

  • ?NAVLUN NEDİR?

   Uluslar arası taşımacılıkta eşyanın taşınması karşılığı alınan ücretler.

  • ?NET AĞIRLIK NEDİR?

   Uluslar arası taşımacılıkta eşyanın taşınması karşılığı alınan ücretler.

  • ?NUMUNE NEDİR?

   Belli bir tür eşyayı temsil eden, sunuş şekli ve miktarı itibariyle sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek demektir.

  • ?ORDİNO NEDİR?

   İthalat işlemi için, konşimento veya yük senetlerini geminin kaptan veya acentesine ibraz ederek tanzim ettirdikleri teslim belgesidir.

  • ?ORTAK GÜMRÜK TARİFESİ NEDİR (Common Customs Tariff)

   Avrupa Birliği’nin birlik dışında kalan ülkelere karşı uyguladığı ve tüm üye ülkeler için aynı olan gümrük tarife oranlarıdır.

  • ?ÖDEME EMRİ NEDİR?

   6183 sayılı Kanun gereğince borçlarını vadesinde ödemeyenlere 7 gün içinde borçlarını ödeme veya mal bildiriminde bulunma gereğinin bildirildiği yazı.

  • ?ÖN STATÜ BELGESİ NEDİR?

   Türkiye’den serbest bölgelere gönderilen eşyanın Türkiye’de serbest dolaşımda bulunup bulunmadığını göstermek üzere düzenlenen belge.

  • ?ÖDENMİŞ SERMAYE NEDİR?

   Taahhüt edilen şirket sermayesinin ödenmiş kısmı.

  • ?ÖZET BEYAN NEDİR?

   Eşyanın taşıyıcı ve acentesi tarafından düzenlenen, taşımaya ve taşıma konusu eşyaya ilişkin bilgilerin yer aldığı form.

  • ?PAN AVRUPA MENŞE KÜMÜLASYONU NEDİR?

   Eşyanın serbest dolaşımını engelleyen farklı menşe kurallarının ortadan kaldırılması için, AB ve EFTA’nın dahil olduğu, ilgili ülkeler menşeili ürünlerin dolaşımını düzenleyen ve tercihli ticaretin artırılmasını hedefleyen oluşumdur.

  • ?PALET NEDİR?

   Eşyaların paketlenmiş yada paketlenmeden üzerine yerleştirildiği, transpalet ve forklift aracılığıyla taşınmasını ve depolama kolaylığı sağlayan ağırlıklı ahşap olmak üzere, plastik ve metal gibi malzemelerden üretilen parçalardır.

  • ?PARSİYEL SEVKİYAT NEDİR?

   Uluslararası taşımacılıkta, varışı aynı güzergah olan, bir tır/konteyner gibi aracın tamamı yerine bir kısmını kaplayan eşyaların, hizmet maliyetinin de düşürülmesi amacıyla bir arada taşınması yöntemidir.

  • ?PATENT NEDİR?

   Bilimsel ve ticari buluşun, üretim, satış, dağıtım ve kullanım hakkının belli bir süre için buluş sahibi şahıs ya da firmaya resmi bir belge ile tanımlanmasıdır.

  • ?PİYASA DEĞERİ NEDİR?

   Bir ekonomik varlığın ya da kıymetin piyasadaki o gün itibariyle geçerli normal alım satım değeridir.

  • ?RAYİÇ BEDEL NEDİR?

   Bir ekonomik varlık ya da kıymetin piyasadaki belirli bir tarihte geçerli alım satım değeridir.

  • ?REFERANS FİYAT NEDİR?

   Avrupa Ekonomik Topluluğu’nca taraf olmayan 3.ülkelere karşı uygulanan fark giderici verginin belirlenmesi için baz alınan fiyattır

  • ?ROYALTİ NEDİR?

   Bir ayrıcalık veya hak karşılığında yapılan veya talep edilen ödemedir.

  • ?RÖMORK NEDİR?

   Başka bir taşıma aracı tarafından çekilmek üzere yapılmış yük aracı.

  • ?SAHTE MENŞEİLİ EŞYA NEDİR?

   Gümrük Kanunu’na göre gerek üzerlerinde, gerek iç ve dış ambalajlarında üretildiği menşe ülkeden başka ülke menşeili olduğunu gösteren veya düşündüren isim veya işaret taşıyan, ithali yasak eşyadır.

  • ?SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETİ NEDİR?

   Aynı sektörde yer alan Küçük ve Orta Boy İşletmeler’ in dünya pazarlarına açılmaları, dış ticarette uzmanlaşarak, bu alanda daha etkin faaliyet göstermeleri, bu yolla ihracat artışına katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla kurulan şirketlerdir.

  • ?SERBEST BÖLGE NEDİR?

   Sınırlar içinde, Gümrük Bölgesi dışında, ticaretin geliştirilmesi için ülke hukuki ve idari düzenlemelerinin kısmen uygulandığı, firmaların geniş teşvikler ve vergi istisnalarından faydalandığı , ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek amacıyla belirlenmiş alanlardır.

  • ?SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİ NEDİR?

   Serbest Bölgeleri işleten, yerli ve yabancı özel sektör veya kamu kuruluşu.

  • ?SERBEST BÖLGE KULLANICISI NEDİR?

   Serbest Bölge’de faaliyet ruhsatı olan ve bölgede bir işyeri olan firma veya kişi.

  • ?SERBEST DOLAŞIM NEDİR?

   Kişi, mal ve diğer üretim faktörlerinin pazarda hiçbir kısıtlama ve sınırlamalara tabi olmadan dolaşma hakkı.

  • ?SERBEST TİCARET ANLAŞMASI NEDİR?

   İki veya daha çok ülkenin aralarındaki ticaretteki sınırlamaları azaltarak veya tamamen ortadan kaldırarak ticareti serbestleştirmeleri konusunda yaptıkları anlaşma.

  • ?SÖZLÜ BEYAN NEDİR?

   Gümrük Kanunu ile belirlenen hallerde, gümrük görevlilerine gerekli detayların sözle bildirilmesidir.

  • ?SPESİFİK TARİFE NEDİR?

   Eşyanın ağırlık, hacim , birim gibi fiziksel özelliklerini esas alarak uygulanan vergilendirme sistemini içerir listedir.

  • ?STANDARDİZASYON NEDİR?

   Üretim, ticaret veya hizmet alanlarında faaliyetlerin sistemli kurallara göre düzenlenmesidir.

  • ?SUPALAN NEDİR?

   Eşyanın gümrük işlemlerinin herhangi bir depoya boşaltılmaksızın, eşya araç üstündeyken tamamlanmasıdır.

  • ?ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ NEDİR?

   Serbest dolaşımda olmayan eşyanın, ihraç edilmek üzere işlem görmüş ürünlerde kullanılması halinde, ihracat sonrası ithalat işlemi sırasında teminata bağlanan vergilerinin iade edilmesidir.

  • ?TAM TESPİT NEDİR?

   Eşyanın gümrük muayenesinin tüm kaplar ve eşyanın tamamını içerecek şekilde yapılmasıdır.

  • ?TAHAKKUK NEDİR?

   Verginin hesaplanarak ödenebilir hale gelmesidir.

  • ?TAKAS NEDİR?

   İki ülke arasında, ihraç ya da ithal edilen eşya, hizmet, teknoloji transferi bedelinin kısmen veya tamamen eşya, hizmet ve teknoloji transferi ile karşılanmasıdır.

  • ?TAM MUAFİYET NEDİR?

   Kati yada geçici olarak girişi yapılan eşyaların, alınması gereken her türlü vergi ve harçtan muaf tutulmasıdır.

  • ?TARİFE DIŞI ENGEL NEDİR?

   Gümrük tarifeleri dışında uluslararası eşya ve hizmet ticaretinin serbest ticaret koşullarına göre normal gelişmesine engel olan her türlü amaç ve politikalardır.

  • ?TARİFE KONTENJANI NEDİR?

   Belirli miktar veya belirli kıymetteki eşyanın düşük tarife uygulanması veya muaf olarak ithaline izin verilirken, belirlenen sınırları aşan ithalat için normal tarife uygulanması.

  • ?TASFİYE NEDİR?

   Ticari bir kuruluşun faaliyetlerinin son bulması ya da iflası nedeniyle hesapların kesilerek arda kalan malvarlığının alacaklılara ödenmesidir.

   Gümrük mevzuatına göre; kaçak zannıyla, kaçak olarak yakalanan, el konulan ya da gümrüğe terk edilen eşyanın belirlenen esaslara uygun olarak Tasfiye Rejimi kapsamında satılması ya da imha edilmesidir.

  • ?TEBLİĞ NEDİR?

   Kanun, Tüzük, Yönetmelikler’ in uygulanışını göstermek veya herhangi bir konuda bilgi vermek amacıyla kamu kuruluşları tarafından hazırlanarak Resmi Gazete’de yayınlanan ve yürürlüğe giren açıklamalardır.

  • ?TEK ve MAKTU TARİFE NEDİR?

   Yolcu beraberi, posta yoluyla gelen ve ticari özellik taşımayan eşyalarda alınacak gümrük vergilerinin, Bakanlar Kurulunca tek oranda ve eşit şartlarda alınmak üzere belirlenerek, vergilendirilmesidir.

  • ?TELAFİ EDİCİ VERGİ NEDİR?

   Üretiminde kısmen ya da tamamen Üçüncü Ülke menşeili ürünlerin kullanılan eşyanın Gümrük Birliği’ne üye diğer ülkelere ihraç edilmesi durumunda, Ortak Gümrük Tarifesi üzerinden alınan vergidir.

  • ?TELİF HAKKI NEDİR?

   Fikir ve sanat eserleri üzerindeki mülkiyet hakkıdır.

  • ?TEMİNAT NEDİR?

   Gümrük vergilerinin zamanında ve şartlara uygun olarak ödeneceğine ilişkin banka ve finans kurumlarından alınan garanti veya güvencedir.

  • ?TEMİNAT MEKTUBU NEDİR?

   Bir kurum ya da şahsa karşı bir borcun ödenmesi için borçlu lehine kanunen kabul edilen banka ve finans kurumları tarafından verilen ve ilgili kurumun borca kefil olduğunu gösteren belgedir.

  • ?TERCİHLİ TARİFE NEDİR?

   İki ya da daha çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması uyarınca, aralarındaki ticarete karşılıklı olarak daha düşük tarife uygulamalarıdır.

  • ?TERCİHSİZ MENŞE KURALLARI NEDİR?

   En çok kayrılan ülke kuralı uyarınca Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelere ayrıcalıklı vergi uygulanabilmesi için esas alınan menşe kurallarıdır.

  • ?TESCİL NEDİR?

   Gümrük İdareleri’ne verilen beyanname ve özet beyanların tarih ve sıra numarası ile EDI sistemine alınmasıdır.

  • ?TESCİL ONAYI NEDİR?

   EDI tarafından bilgisayar ortamında sisteme alınan beyanname ve özet beyanların , ilgili gümrük idaresi memurunca onaylanması işlemidir.

  • ?TEU NEDİR?

   20 feet’lik konteyneri tanımlar. Konteyner gemilerinde taşıma kapasitesi ile konteyner terminalinin yük elleçleme kapasitesi de TEU ile ifade edilir.

  • ?TİCARET POLİTİKASI ÖNLEMLERİ NEDİR?

   Türkiye ile ticari ilişkilerde, ticaret ve ödeme dengesini bozacak uygulama yapan, anlaşmalara ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen, ithalat rejimimizle bağdaşmayan işlemler gerçekleştiren, kuruluş ve firmalara karşı taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar çerçevesinde alınan ve ilgili Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerdir.

  • ?TARNSİT NEDİR?

   Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, gümrük işlemleri tamamlanan ihracat eşyasının, yabancı bir ülkeden gelerek Türkiye Gümrük Bölgesi’nden geçerek yabancı bir ülkeye veya Türkiye’ye, Türkiye’den yabancı bir ülke veya bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe taşınmasıdır.

  • ?ÜÇÜNCÜ ÜLKE NEDİR?

   Avrupa Birliği üyesi ya da Gümrük Birliği dışındaki ülkeler ve Türkiye Sınırları içinde yer alan Serbest Bölgeler.

  • ?VEDOP NEDİR?

   Vergi Daireleri ile diğer kurumlar arası bilgi alış verişini internet ortamında sağlayan yazılımdır.

  • ?VERGİ ÖDEME MÜKELLEFİYETİNİN BAŞLANGICI NEDİR?

   İthalat vergilerine tabi eşya için gümrük idaresine verilen beyanname yada ticari belgelerin tescil edildiği tarihi ifade eder.

  • ?VERGİYE ESAS OLAN TARİFE NEDİR?

   Gümrük Kanunu’na göre vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı tarihte eşyanın bulunduğu durum ve içeriğe göre, o tarihte yürürlükte olan Tarife Cetveli’ndeki oran ve esaslardır.

  • ?YATIK MAL NEDİR?

   Kullanılmamış olmasına rağmen zamanla dayanıklılığını yitirmiş eşyayı ifade eder.

  • ?ZEYİLNAME NEDİR?

   Düzenlenen poliçeler içeriği konusunda, sonradan yapılan değişiklik, ilave, iptalleri içeren belgelerdir.

  • Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır.